e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 6/64 Technická fakulta SPU sa už po siedmy raz prezentovala v Mlynoch

  Technická fakulta SPU sa už po siedmy raz prezentovala v Mlynoch

  E-mail Print

  tf dod-mlynyPo predchádzajúcich úspešných ročníkoch Dňa otvorených dverí Technickej fakulty SPU v Nitre v obchodnom centre Galéria Mlyny sa fakulta pod vedením dekana prof. Romana Gálika, 23. januára opäť úspešne prezentovala širokej verejnosti.

  Cieľom podujatia bolo predstaviť celý rad tradičných, ale aj nových študijných programov, najmodernejšie prístrojové zariadenia a priblížiť aplikáciu vedy a výskumu na vybraných pracoviskách a katedrách s prepojením na priemyselnú prax.

  „Myslím si, že toto podujatie má veľmi dobrý ohlas u verejnosti, pretože sa zaujímajú oň nielen študenti stredných škôl – uchádzači o štúdium na TF, ale aj ich rodičia, učitelia či návštevníci OC. Teší nás, že fakulta sa aj takto dostáva do povedomia verejnosti. O konaní podujatí sme informovali všetky stredné školy na Slovensku. Je všeobecne známe, že na trhu chýbajú technicky vzdelaní absolventi a domnievam sa, že nielen rodičia, ale najmä stredoškoláci si začínajú uvedomovať, že si treba vybrať také štúdium, ktoré ich pripraví pre prax. A Technická fakulta patrí do TOP dvadsiatky najlepších fakúlt na Slovensku z hľadiska uplatnenia absolventov v praxi. Prax je na našej fakulte nevyhnutná,“ povedal dekan TF prof. Roman Gálik. Dodal, že minulý rok prijali do prvého ročníka štúdia viac študentov ako v predchádzajúcich rokoch. Tiež informoval, že od akademického roka 2020/2021 majú uchádzači o denné bakalárske štúdium na TF SPU v Nitre možnosť vybrať si aj niektorý z dvoch nových študijných programov - automobilová doprava a manažérstvo prevádzky techniky. Novinkou je aj to, že študijný program riadiace systémy vo výrobnej technike, ktorý TF už viac rokov ponúka na bakalárskom aj inžinierskom stupni štúdia, od januára tohto roka získal akreditáciu v rámci systému EUR-ACE. Jeho absolvovaním budú študenti spĺňať najprísnejšie kritériá kladené na absolventov v európskej podnikovej praxi, jednoduchšie získajú príležitosti pre mobility v rámci EÚ, ich akademická kvalifikácia bude uznávaná autorizovanou agentúrou.

  Katedry predstavili aj novinky

  Osem katedier TF prezentovalo vo svojich stánkoch študijné programy, ukážky či výsledky vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti, ako aj časť meracej techniky, s ktorou praktickú výučbu zabezpečujú. Pozornosť návštevníkov Mlynov pútali najmä praktické ukážky.

  Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky prezentovala dve novinky – zariadenie umožňujúce zahrať si na imaginárnom klavíri, fungujúce na báze 2D skenera. Ako nás informoval Ing. Patrik Kósa, na základe prerušenia optického signálu na pracovnej doske zahrá syntetizátor rôzne tóny, tie sú rozmiestnené rovnako ako na reálnom klavíri. Ďalšia prezentovaná novinka - Vidíme neviditeľné – predstavovala zobrazenie turbulentných plynov, turbulentného prúdenia prostredníctvom kamery a vypuklého zrkadla. Okrem toho bolo predstavené zobrazenie prúdenia hustého vzduchu prostredníctvom takzvaného Moireho efektu.

  V stánku Katedry kvality a strojárskych technológií si záujemcovia mohli prezrieť nový prístroj - ručný 3D skener, ktorý umožňuje rýchlo skenovať objekty väčších rozmerov. V praxi to znamená, že možno pracovať s naskenovaným obrazom. „Reálny naskenovaný objekt možno domodelovať, nemusíme ho prácnym spôsobom merať, skúmať ako niečo zakresliť a podobne,“ vysvetlil Ing. Juraj Baláži, PhD. Okrem skenera si mohli záujemcovia prezrieť boroskop, drobnú kameru na skúmanie štrbín a úzkych miest. Zaujala aj ukážka DP filtra z automobilu, ktorý bolo možné preskúmať uvedeným kamerovým zariadením a zistiť, v akom je stave. Zástupcovia katedry tiež prezentovali, akým spôsobom sú využívané aditívne technológie 3D tlače.

  Študijné oddelenie prezentovalo možnosti štúdia na TF, novinky na fakulte, možnosti zahraničných stáží a podobne.

  Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky, ktorá sa venuje hodnoteniu kvality prostredia a využitiu rôznych recyklátov a materiálov ako druhotných surovín, predstavila časť meracích a diagnostických zariadení s ich softvérovým príslušenstvom. Ako nás informovala doc. Jana Lendelová, medzi prístrojmi, ktoré prezentovali, bol hlukomer, luxmeter na meranie osvetlenia, prístroj na meracie CO2, prístroj na meranie intenzity prachu vzduchu. Záujemcovia si mohli prezentovanú techniku aj vyskúšať.

  Zástupcovia Katedry strojov a výrobných biosystémov prezentovali najnovšie publikácie zamerané na mechanizáciu rastlinnej výroby, špeciálnu mechanizáciu pre vinohradníctvo a presné poľnohospodárstvo. Ako povedal Ing. Martin Dočkalik, v stánku prezentovali najmodernejšie prístrojové zariadenia využívané vo výskumoch, napr. v systéme presného poľnohospodárstva, závlah a pod. Jeden z nich bol penetrometer, ktorý sa využíva na meranie utuženia pôdy po prejazdoch techniky po poli.

  V rámci prezentácie činnosti Katedry fyziky Mgr. Peter Hlaváč, PhD., zaujal stredoškolákov digitálnymi prenosnými zariadeniami na meranie hladinu hluku a množstva osvetlenia.

  Katedra konštruovania strojov prezentovala výsledky dlhoročného vedeckovýskumného bádania v oblasti konštruovania strojov, aplikácie moderných počítačových metód pre konštruovanie. „Druhú časť prezentácie sme zamerali na oblasť bezpečnosti práce poľnohospodárskych strojov, ktoré pracujú na sklonenom teréne, čiže ide o matematické modelovanie dynamickej stability terénnych vozidiel pracujúcich v obťažnom teréne,“ informoval doc. Jozef Rédl. Predstavené boli aj publikácie určené na výučbu časti strojov a monografie z dielne katedry. V spolupráci s firmou Muehlbauer Technologies katedra prezentovala aj programový systém Solidworks, ktorý sa využíva na riešenie konštrukčných zámerov pre prax.

  V stánku Katedry dopravy a manipulácie bola prezentovaná vedeckovýskumná činnosť. Ako uviedol Ing. Juraj Tulik, PhD., katedra disponuje kvalitnými výstupmi výskumu zameraného na hodnotenie a skúšanie biopalív, bioolejov, ich využitie a dopady na životné prostredie a pod. Zároveň bola prezentovaná spolupráca v tejto oblasti s firmami napr. s českou firmou Jihostroj, ktorá má bohaté tradície a skúsenosti v odbore presného strojárstva. K dispozícii boli aj monografie, ktoré vznikli na základe výsledkov výskumu realizovaného odborníkmi katedry.

  Už tradične veľký záujem vzbudila aj expozícia Oddelenia dopravnej výchovy a služieb, ktoré je súčasťou fakulty. Záujemcovia sa dozvedeli o možnosti absolvovať kurz v autoškole, ako aj o novinkách, ktoré toto pracovisko ponúka. Jednou z nich je možnosť absolvovať kurzy neobmedzene na všetky skupiny, počnúc malou motorkou až po traktor, nákladné auto, malé a veľké prívesy či autobus. Prezentované boli aj výučbové materiály - CD zamerané na výučbu na autocvičisku medzi kužeľmi a CD Autoškola 2019, ktoré je vlastne vizuálnou pomôckou na poskytovanie teoretických znalostí. „Na CD frekventanti nájdu aj záverečné testy, čo im umožňuje overiť si svoje poznatky, ktoré získali počas teoretickej výučby,“ povedal Ing. Zoltán Záležák, PhD.

  Vyberajú so zreteľom na uplatnenie v praxi

  Stredoškoláci, najmä maturanti, sa aktívne zaujímali o možnosti štúdia na TF. Rezonovala najmä otázka uplatnenia sa v praxi po skončení štúdia. Študenti Strednej odbornej školy Antonína Baťu v Partizánskom, prevažne z 3. a 4. ročníka odboru strojárstvo, zavítali na podujatie aj so svojím učiteľom programovania strojov Ing. Petrom Hitkom. Ako nás informoval, škola má dobrú spoluprácu s TF. „Už druhý rok nám beží odbor mechatronik, o ktorý je veľký záujem. V tomto odbore, ale aj v ďalších, môžu maši študenti pokračovať na TF. Prioritné je pre nich dobré uplatnenie sa v praxi. S katedrami TF spolupracujeme aj v rámci projektov – napr. meranie súčiastok a pod., čo našim študentom slúži pri príprave maturitných prác. V niektorých projektoch pokračujú už v rámci štúdia na TF,“ povedal P. Hitka. Vyzdvihol aj iniciatívu vedenia TF organizovať na pôde fakulty študentskú konferenciu, na ktorú budú pozvaní aj zástupcovia a študenti stredných škôl, s možnosťou prezentovať sa.

  Maturant Martin Záhumenský, strojár zo SOŠ Antonína Baťu v Partizánskom, zdôraznil, že štúdium si vyberá len so zreteľom na uplatnenie v praxi. „Zvažujem štúdium na TF SPU, s ktorou spolupracujem v rámci viacerých projektov. Zaujal ma študijný program riadiace systémy a myslím si, že počítačové technológie, programovanie možno široko uplatniť.“

  Renáta Chosraviová 

   

  Fotogaléria