e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 10/63 HOVORÍME S DEKANMI: S prof. Romanom GÁLIKOM, dekanom Technickej fakulty

  HOVORÍME S DEKANMI: S prof. Romanom GÁLIKOM, dekanom Technickej fakulty

  E-mail Print

  Úlohou modernej inštitúcie, ako aj fakulty, je poskytovať kvalitné vzdelávanie, rozvíjať vedeckovýskumnú činnosť a zvyšovať efektívnosť a kvalitu vzťahov s domácimi a zahraničnými univerzitami. Pán dekan, ako sa v tejto rovine darí Technickej fakulte?

  Začiatkom AR 2019/2020 si pripomenieme 50. výročie založenia TF. Za toto obdobie si v slovenskom akademickom priestore v zložitých konkurenčných podmienkach vytvorila dobré meno. Prvoradou ambíciou fakulty je pripravovať absolventov schopných uplatniť sa v širokom spektre technických disciplín vo všetkých odvetviach hospodárstva. Pôsobil som s prestávkami 12 rokov vo funkcii prodekana pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a za ten čas fakulta prešla veľkými zmenami. Podarilo sa ju stabilizovať, úspešne zvládnuť dve komplexné akreditácie, získať práva na udeľovanie všetkých akademických titulov až po inauguračné konania a vytvoriť z nej významnú a modernú vzdelávaciu inštitúciu. V súčasnosti TF ponúka štúdium v štyroch študijných odboroch. Okrem toho sa fakulta môže pochváliť aj širokou ponukou vzdelávacích kurzov. Absolvovaním niektorého z nich a získaním certifikátu si študent zvýši možnosť uplatniť sa na trhu práce. Vo vedeckovýskumnej činnosti (VČ) sa v posledných rokoch TF okrem kvalitných výstupov skupiny B (WoS, SCOPUS) zamerala aj na aplikáciu a overovanie výsledkov VČ, najmä formou podávania patentov a úžitkových vzorov, z ktorých bolo niekoľko desiatok zapísaných a uznaných. V tejto oblasti aplikácie patrí naša fakulta k najaktívnejším na SPU. Základné pracoviská sa postupne vyprofilovali na riešenie interdisciplinárnych problémov so širokým zameraním. Tomu zodpovedá aj veľmi rôznorodé, pritom moderné vybavenie laboratórií v rámci Slovenska. V oblasti medzinárodných vzťahov kladieme veľký dôraz na budovanie fungujúcich partnerstiev so zahraničnými inštitúciami aj subjektmi z praxe v zmysle vyvíjania aktivít v rámci medzinárodných programov a riešených vzdelávacích a výskumných projektov.

  Ponuka študijných programov TF je vskutku pestrá. Máte aj nové študijné programy (ŠP) a budete sa usilovať o ďalšie rozšírenie?

  Pre uchádzačov o štúdium ponúkame deväť bakalárskych ŠP, pričom jeden z nich (obchodovanie a podnikanie s technikou) aj v anglickom jazyku, alebo ako spoločný ŠP s Technickou fakultou ČZU v Prahe. V ďalšom období chceme úsilie smerovať k zvýšeniu záujmu o tie ŠP, ktoré aktuálne trpia úbytkom študentov. Keď to bude nevyhnutné, niektoré bakalárske ŠP utlmíme a pripravíme nové, pre uchádzačov atraktívne. Už v súčasnosti pracujeme na príprave nového ŠP manažérstvo prevádzky techniky a v spolupráci so špičkovými firmami dvoch profesijných ŠP - agromechatronik a procesný technik pre automobilovú výrobu. Tiež uvažujeme aj nad spoločným ŠP obchodovanie a podnikanie s technikou s TF ČZU v Prahe, ktorý by sme ponúkli študentom na 2. stupni štúdia.

  Aký by mal byť uchádzač o štúdium na vašej fakulte?

  TF umožňuje študovať všetkým uchádzačom, ktorí splnili základnú podmienku prijatia na štúdium v zmysle zákona o VŠ. Stredoškoláci k nám prichádzajú rôzne pripravení, čo sa odrazí už počas prvého roka štúdia. Väčšinou majú slabšie základy z matematiky a fyziky, ktoré sú pre zvládnutie ďalších disciplín veľmi dôležité. Uchádzačom o štúdium na TF by nemalo chýbať ani technické myslenie a základné technické zručnosti. Dôležité je aj to, aby si záujemcovia o štúdium uvedomili, o akých absolventov vysokých škôl má trh práce záujem.

  V posledných rokoch sa kladie čím ďalej tým väčší dôraz na spoluprácu nielen medzi rôznymi výskumnými tímami, ale aj s praxou. Aké plány máte v tejto oblasti?

  Za minulý akademický rok mala TF uzatvorenú dohodu o spolupráci a zmluvu o praxi na dobu neurčitú s vyše 30 podnikmi, pričom počet podnikov, ktoré majú záujem o spoluprácu s našou fakultou neustále rastie. Za kľúčový faktor uplatnenia našich absolventov na trhu práce považujeme prax študentov v týchto firmách, ale snažíme sa aj o to, aby všetky povinné predmety mali zabezpečenú minimálne jednu prednášku za semester odborníkom z praxe. Je samozrejmosťou, že na študentskej vedeckej konferencii či na štátnych záverečných skúškach na TF sú zastúpení aj odborníci z praxe. V tomto AR sme napríklad úspešne uskutočnili dva nové projekty pre našich študentov v spolupráci so spoločnosťou ZF Slovakia a Agrion – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR. Išlo o sériu prednášok vybraných lektorov spojenú s exkurziami, pričom študenti na záver získali certifikát, ktorý im pomôže ľahšie sa uplatniť na trhu práce. Spoluprácu s praxou máme dobre nastavenú, ale vidím možnosti ju prehĺbiť pri písaní študijnej literatúry, oponovaní záverečných prác či v oblasti riešenia vedeckovýskumných úloh.

  Viete ako sa v praxi darí absolventom vašej fakulty?

  Je všeobecne známe, že absolventov technických fakúlt je na trhu práce nedostatok. Podľa počtu pozretí životopisu zamestnávateľmi (www.profesia.sk) je veľký dopyt po absolventoch našej fakulty, keďže vzdelávanie zameriavame na oblasti, ktoré reálne prax potrebuje. Teší ma, že mnohé firmy prejavujú záujem o našich študentov už počas štúdia, o tom svedčí aj záujem firiem o prezentáciu v rámci Dňa kariéry, ktorý SPU každoročne organizuje. Úspešné uplatnenie našich absolventov na trhu práce je aj vďaka zvýšeniu rozsahu praxe študentov počas ich štúdia na základe požiadaviek firiem. Bakalársku, resp. diplomovú prax využívajú študenti na riešenie konkrétnych úloh v konkrétnom podniku. Zvýšenú úroveň kvality záverečných prác skonštatovali aj predsedovia štátnicových komisií, ktorí sú tradične z iných univerzít SR, ČR či Poľska.

  Čo by ste v nasledujúcich rokoch chceli predovšetkým dokázať na poste dekana?

  Prioritne sa chcem sústrediť na najbližšiu komplexnú akreditáciu a na elimináciu nepriaznivého demografického vývoja, ktorý ovplyvňuje počet záujemcov o štúdium na fakulte. Na podporu záujmu o štúdium je dôležité propagovať všetky úspechy študentov a zamestnancov. Veľmi dobre sa nám osvedčili návštevy stredných škôl, sieť ktorých si na fakulte postupne budujeme. Veľkou príležitosťou na propagáciu fakulty bude aj blížiace sa 50. výročie jej vzniku. V oblasti vedeckovýskumnej činnosti budem klásť dôraz na to, aby pracoviská TF zvýšili kvalitu vedeckých publikácií s dôrazom na kvartil, v ktorom je zaradený časopis podľa indikátora JCR, resp. SJR. Samozrejme, nesmieme zabúdať ani na kvalitné výstupy našich doktorandov. V personálnej oblasti by som chcel podporiť mladých pedagogických pracovníkov a ich pedagogický rast, rovnako sa budem snažiť o rozvíjanie a kvalitné personálne obsadzovanie miest technickými zamestnancami. V oblasti medzinárodných vzťahov budem klásť dôraz na vytvorenie kvalitatívne hodnotného prostredia pre medzinárodnú spoluprácu a budovanie obojstranne užitočných partnerstiev, ako aj na širšie možnosti zapojenia do medzinárodných vzdelávacích a výskumných projektov a programov v študentských a učiteľských mobilitách. Rovnako dôležitá je aj snaha o indexovanie medzinárodného vedeckého časopisu Acta Technologica Agriculturae v databáze Web of Science (časopis Kam by mala fakulta smerovať v budúcnosti? Z pozície dekana sa spolu so zamestnancami fakulty chcem podieľať na jej napredovaní a zachovaní nastavených trendov. Mojím cieľom je, aby TF bola atraktívna pre študentov, zamestnancov, poľnohospodárskych a priemyselných partnerov, ako aj pre širokú verejnosť. Môj program na ďalšie štyri roky som rozdelil do štyroch kľúčových priorít: atraktívne študijné programy, rozvoj vedy, infraštruktúry, personálnych kapacít – keďže v priebehu najbližších rokov by sme mohli prísť o garanciu študijných programov z dôvodu veku garanta, transparentné finančné hodnotenie zamestnancov podľa výkonov a medzinárodná spolupráca fakulty.

  Renáta Chosraviová

  galik

  Prof. Ing. Roman Gálik, PhD., bol zvolený za dekana Technickej fakulty v roku 2018.

  Foto: za

   

  V septembrovom vydaní Poľnohospodára čítajte rozhovor s prof. Dušanom Igazom, dekanom Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.