e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home E-príloha Misia EÚ: Starostlivosť o pôdu je starostlivosť o život

  Misia EÚ: Starostlivosť o pôdu je starostlivosť o život

  E-mail Print

  misia euNeoddeliteľnou súčasťou nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizon Europe (2021 - 2027), budú európske výskumno-inovačné misie. Ich cieľom je dosiahnuť riešenia pre päť najväčších výziev, ktorým v súčasnosti čelí naša spoločnosť. Jednou z nich je aj misia v oblasti zdravia pôdy a potravín, ktorej cieľom je dosiahnuť, aby do roku 2030 bolo v Európskej únii najmenej 75 percent zdravej pôdy.

  Prečo je najvyšší čas konať?

  Analýza stavu pôdneho fondu v Európe ukázala, že 60 - 70 % pôdy možno považovať za poškodenú. Je to priamy dôsledok uplatňovania súčasných praktík hospodárenia s pôdnymi zdrojmi. Zdravie pôdy je okrem toho ovplyvňované nepriamymi dopadmi znečisteného ovzdušia a klimatickou zmenou. Intenzívne využívanie pôdnych zdrojov má svoje následky a získané benefity z pôdy zatienili naliehavú potrebu starať sa o zdravie pôdy. Zvyšujúci sa dopyt po stavebných pozemkoch a infraštruktúre má za následok zábery veľkých území úrodných pôd. Zároveň naše neuvážené nakladanie s odpadom a odpadovými látkami oberá pôdu o jej vitálne funkcie. Pôda je zraniteľný prírodný zdroj, ktorý sa tvorí počas niekoľko tisícročí, avšak jej zničenie môže prebehnúť už za niekoľko hodín. Vrstva 1 cm pôdy sa v našich klimatických podmienkach tvorí približne 100 rokov.

  Aká pôda je zdravá?

  Zdravá pôda je prirodzene úrodná, poskytuje dôležité pôdne funkcie a ekosystémové služby. Niektoré zo základných funkcií zdravej pôdy sú:

  • poskytovanie potrebných makro a mikro-živín pre všetky druhy rastlín,
  • produkcia potravín i nepoľnohospodárskych produktov (biopalivá, vlákniny),
  • záchyt, filtrácia a regulácia vody,
  • zadržiavanie uhlíka v pôde a zmierňovanie dopadov klimatickej zmeny,
  • poskytovanie útočiska tisíckam druhov živých organizmov a udržiavanie biodiverzity.
  •  

  Bez zdravej pôdy niet zdravých potravín

  Kvalitné a bezpečné potraviny nie sú samozrejmosťou. Poľnohospodárstvo a výroba potravín prešli v posledných desaťročiach značnou transformáciou, ktorá má priamy vplyv na ceny, kvalitu, sortiment a výrobné podmienky potravín.

  Mať prístup k bezpečným potravinám je v záujme celej spoločnosti. Preto je ochrana zdravia pôdy cieľom všetkých právnych predpisov a noriem EÚ týkajúcich sa poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat a výroby potravín. Ich zámerom je zabezpečenie optimálnej hygieny potravín, zdravia zvierat a rastlín, ako aj monitorovanie úrovne kontaminantov a rezíduí v potravinách a krmivách. Zdravá a funkčná pôda je základnou podmienkou pre produkciu bezpečných potravín.

  Čo sú misie?

  Základom pôsobenia misií je riešenie najpálčivejších problémov, ktorým v súčasnosti čelí ako európska spoločnosť, tak aj celý svet. Samotná misia predstavuje portfólio interdisciplinárnych činností a projektov. Zameriava sa na dosiahnutie ambiciózneho, inšpiratívneho a merateľného cieľa v stanovenej lehote, ktorý má konkrétny a hmatateľný vplyv na spoločnosť a tvorbu politík. Misie si stanovujú realistické ciele a snažia sa mobilizovať zdroje a prepájať činnosti medzi rôznymi odbormi a typmi výskumu a inovácií. Misia je spôsob, ako prepojiť početné iniciatívy, projekty a ďalšie činnosti do jedného rámca sledujúceho spoločný cieľ. Misia je tiež nástrojom, ako lepšie zosúladiť európske, národné a súkromné investície do výskumu, čo je jedným z cieľov Európskeho výskumného priestoru (ERA). Každá misia má svoju misijnú radu (Mission Board), zloženú z 15 špičkových expertov a vedcov z celej Európy. Ich úlohou je identifikovať jednu alebo viac konkrétnych misií a vytvoriť ich koncepciu v podobe súboru akcií a odporúčaní. Pri svojej práci sa opierajú aj o svoje poradné orgány (Mission Assembly), združujúce ďalších popredných odborníkov v danej oblasti. Okrem toho Európska komisia zapája do procesu navrhovania, monitorovania a hodnotenia jednotlivých misií samotných občanov EÚ.

  Misia: Starostlivosť o pôdu je starostlivosť o život

  Pôda je základnou zložkou životného prostredia. Je základom všetkých procesov umožňujúcich život na našej planéte. Pôda pod našimi nohami je fascinujúcim dynamickým živým systémom – zároveň je však limitovaným a ľahko zničiteľným prírodným zdrojom nenahraditeľnej hodnoty. Je považovaná za jedno z najvzácnejších bohatstiev, ktoré ľudstvo má. Zdravá pôda je nevyhnutná pre udržanie života nás samých, ako aj budúcich generácií – od jej stavu závisí prežitie celého ľudstva.

  Misia s názvom Starostlivosť o pôdu je starostlivosť o život je zameraná na mobilizovanie zdrojov, a to nielen finančných, ale aj ľudských. Jej cieľom je do riešenia spoločnej výzvy zapojiť vedcov a výskumníkov, farmárov, lesníkov, správcov a majiteľov pozemkov, politických predstaviteľov, verejné orgány, podnikateľský sektor a občanov. Je dôležité, aby sa všetky zainteresované skupiny zapojili do aktivít na ochranu a obnovu pôdy, keďže iba spoločným úsilím bude možné splniť ambiciózny cieľ tejto misie.

  Ciele misie

  Misia má za cieľ prispieť k tomu, aby do roku 2030 bolo v EÚ 75 % zdravej pôdy pre dopestovanie a zabezpečenie plodín pre výrobu bezpečných potravín, a to pri zachovaní zdravého životného prostredia.

  Základné ciele tejto misie sú:

  1. Znížiť degradáciu pôdy (najmä erózie, zhutnenie, znečistenie a ďalšie);

  2. Zakonzervovať a zvýšiť podiel zásob organického uhlíka v pôde;

  3. Obmedziť zástavbu pôdy a pre urbanizačný rozvoj zvýšiť využívanie voľných plôch urbanizovaných území;

  4. Znížiť znečisťovanie pôdy a zdokonaliť jej obnovu a regeneráciu;

  5. Obmedziť erózne procesy na pôde a významne využívať protierózne opatrenia;

  6. Zlepšiť pôdnu štruktúru s cieľom vytvoriť kvalitné médium pre živé organizmy a plodiny;

  7. V rámci EÚ znížiť globálne dopady na pôdu, ktoré vznikajú prostredníctvom dovozu plodín alebo materiálov;

  8. V členských krajinách EÚ zvýšiť povedomie a poznatky o pôde.

  Misia definuje merateľné ukazovatele pre svoje všetky ciele, so zámerom monitorovať a vyhodnocovať jej pokrok v čase.

  Zapojte sa aj Vy a prispejte k napĺňaniu cieľov misie!

  Kontaktné body:

  Zástupkyňa SR v poradnej skupine pre oblasť Zdravie pôdy a potraviny: (Mission Assembly): doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  Zástupkyne SR v misijnej skupine pre oblasť Zdravie pôdy a potraviny: (Members States’ subgroup on Soil Health and Food): doc. Ing. Martina Fikselová, PhD., This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it a RNDr. Beata Houšková, CSc., This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  Informácie a možnosti zapojenia: Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) ERA Portál Slovensko, https://eraportal.sk/

  PLAGÁT