e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 5/64 Fakulty SPU ponúkajú nové bakalárske študijné programy

  Fakulty SPU ponúkajú nové bakalárske študijné programy

  E-mail Print

  sp8Uchádzači o denné bakalárske štúdium na SPU v Nitre majú možnosť vybrať si v akademickom roku 2020/2021 aj niektorý z piatich nových študijných programov.

  Na Fakulte agrobiológie apotravinových zdrojov bol novoakreditovaný ŠP agroekológia. Študenti získajú vedomosti zoblasti ekologických, prírodovedných, poľnohospodárskych, technických aekonomických disciplín, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia poľnohospodárskej krajiny ajej ekologickou stabilitou. Naučia sa uplatňovať teórie, technologické postupy a návrhy na hodnotenie, navrhovanie a realizáciu poľnohospodárskych systémov v podmienkach agroekosystémov a ovládať základné legislatívne nástroje ochrany atvorby životného prostredia. Vedomosti, ktoré získajú vrámci laboratórnych, praktických a terénnych cvičení, ako aj počas odbornej praxe, môžu implementovať na inžinierskom stupni štúdia. Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia sa uplatnia ako strední a výkonní riadiaci pracovníci v štátnej správe a samospráve, vo vedeckovýskumných inštitúciách, poľnohospodárskych podnikoch, komerčných inštitúciách a podnikateľskej sfére.

  Fakulta záhradníctva akrajinného inžinierstva otvorila nový ŠP pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve. Študenti získajú všeobecné teoretické aodborné znalosti zamerané na priestorové plánovanie krajiny vsúlade sjej vlastníckym aagroenvironmentálnym využívaním, naučia sa vytvárať a využívať agrodatabázy a databázy geografického a environmentálneho charakteru. Po skončení štúdia majú možnosť pokračovať v nadväzujúcom inžinierskom štúdiu a následne, po naplnení zákonných podmienok, môžu získať oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav a dokumentácie ochrany prírody akrajiny. Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia sa uplatnia najmä na operatívnom alebo taktickom stupni riadenia, ako pracovníci orientovaní na kontrolu, vyhodnocovanie a spracovanie úloh, štúdií a podkladov súvisiacich s procesom pozemkových úprav, krajinného plánovania, projektovania a spracovania relevantných dát.

  Na Fakulte ekonomiky a manažmentu bol akreditovaný ŠP sociálny manažment a služby v agrosektore. V študijnom pláne programu sú zahrnuté povinné a povinne voliteľné predmety zo štyroch fakúlt SPU v Nitre a jeho budúci absolventi nadobudnú vedomosti a praktické poznatky zrôznych vedných disciplín. Získajú tak dobrý základ pre prácu s cieľovými skupinami sociálnych služieb najmä v pôdohospodárstve (koncepty budovania sociálnych fariem, oblasť sociálneho poľnohospodárstva a poradenstva a pod.), ako aj možnosti uplatnenia v štátnej a verejnej správe, v neštátnych subjektoch a neziskových organizáciách pôsobiacich v oblasti sociálnej politiky. Cieľom nového ŠP je zabezpečiť systematickú prípravu absolventov, ktorí budú schopní pôsobiť v rôznych odvetviach a sektoroch v novom globálnom ekonomickom a spoločenskom prostredí, najmä vo sfére sociálnej ekonomiky a rozvoja.

  Technická fakulta ponúka od nového akademického roka dva nové ŠP. Študenti ŠP automobilová doprava sa naučia analyzovať problémy a navrhovať riešenia v oblasti dopravy amanipulácie s materiálom, zvládnu problematiku prevádzky, údržby a opráv dopravno-manipulačných systémov a ich prvkov, dokážu spolupracovať s manažérmi, používateľmi systému a špecialistami iných profesií. ŠP sa otvára aj vexternej forme.

  Študenti druhého ŠP - manažérstvo prevádzky techniky - budú pripravovaní pre oblasť riadenia prevádzky strojov atechnických systémov vo výrobných a obchodných firmách a podnikoch agropotravinárskeho komplexu. Výučba sa však nebude zameriavať len na prevádzku techniky, ale aj na jej zaobstaranie, logistiku a servis. Budúci manažéri prevádzky techniky budú ovládať logistiku, ako aj funkčné princípy a konštrukčné časti strojov a zariadení. Práve preto je študijný program podporovaný predmetmi zameranými na technickú oblasť (konštrukcia samohybných strojov, technika v biosystémoch, stavebné stroje, riadenie a plánovanie výroby, konštrukcia ariadenie vozidiel), pričom študenti absolvujú aj prípravu na získanie osvedčenia pre obsluhu poľnohospodárskych strojov. Získané vedomosti im umožnia uplatniť sa vo firmách pôsobiacich v oblasti prevádzky, logistiky a technickej podpory poľnohospodárskych strojov a zariadení.