Povodne a zmena klímy

Friday, 21 February 2020 10:30 Kristína Candráková Poľnohospodár 6/64
Print

povodne logoNa Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa od novembra 2019 realizuje projekt Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy.

Ide o projekt z operačného programu Kvalita životného prostredia, pokračovať bude do septembra 2020. Hlavným koordinátorom projektu je prodekan pre vedu a výskum doc. Ing. Ján Horák, PhD., hlavnými účastníkmi sú: Katedra biometeorológie a hydrológie, Katedra krajinného inžinierstva, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, externí spolupracovníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, Slovenského vodohospodárskeho podniku a ďalší odborníci z praxe.

Keďže daná téma je v súčasnosti vysoko aktuálna, projekt je zameraný na informačné aktivity zaoberajúce sa znížením rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy. Cieľom projektu je informovať cieľovú skupinu o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy, ako sú vlny horúčav, sucho, prívalové dažde, povodne, zosuvy pôdy a erózia pôdy. Projekt zároveň rieši informovanosť cieľovej skupiny v rámci otázky adaptácie na tieto mimoriadne udalosti. Cieľovou skupinou projektu sú študenti stredných a vysokých škôl, pedagógovia, zamestnanci verejnej správy, odborníci v dotknutých oblastiach a široká verejnosť. Cieľová skupina nadobudne relevantné informácie týkajúce sa uvedenej problematiky projektu prostredníctvom informačných programov, ktoré budú zahŕňať medzinárodnú konferenciu, súťaže, prednášky, praktickú environmentálnu výchovu vo forme exkurzií v teréne, informačné dni na školách, a najmä praktické ukážky počas informačnej aktivity - letnej školy.

Uvedené aktivity budú podporené vytvorením webovej stránky s riešenou problematikou, tvorbou audiovizuálnych dokumentov, brožúr, letákov a o ich priebehu budeme priebežne informovať na webovej stránke, ktorá bude spustená v nadchádzajúcich dňoch (www.zmenaklimy.sk).

Ing. Kristína Candráková, PhD., FZKI