Rekognoskačný prieskum Prírodnej rezervácie Listové jazero

Friday, 21 February 2020 10:06 FAPZ Poľnohospodár 6/64
Print

prieskumPracovníci Katedry environmentalistiky a biológie FAPZ SPU v Nitre - J. Ivanič Porhajašová, J. Noskovič, M. Babošová, K. Petrovičová a M. Lenčeš - vykonali 27. januára so súhlasom správy CHKO Dunajské luhy prvotný rekognoskačný prieskum Prírodnej rezervácie Listové jazero nachádzajúcej sa v katastrálnych územiach obcí Nesvady a Vrbová nad Váhom.

Cieľom prieskumu bolo zmapovať okolité poľnohospodárske štruktúry a nadväzujúce brehové porasty z hľadiska vhodného osadenia zemných pascí na zachytenie čo najširšieho spektra epigeickej fauny pre potreby výskumnej práce. Súčasne boli z vodnej plochy Prírodnej rezervácie Listové jazero na piatich rôznych miestach odobraté vzorky vody s cieľom zistiť koncentrácie vybraných ukazovateľov jej kvality. Keďže hlavným cieľom vedeckého projektu je vyhodnotenie vplyvu špecifi ckých mokraďových habitatov ako ekostabilizačných prvkov biodiverzity v agrárnej krajine Podunajska, Prírodná rezervácia Listové jazero, s rozlohou 410 200 m2, predstavuje jednu z kľúčových výskumných lokalít. Za chránené územie bola vyhlásená v roku 1988 a jej úlohou je ochrana vzácneho biotopu vodného a močiarneho vtáctva Podunajskej nížiny s prirodzenými brehovými porastami charakteru lužného lesa.

FAPZ 

 

prieskum

V agrárnej krajine Podunajska predstavuje Listové jazero jednu z kľúčových výskumných lokalít

Foto: archív FAPZ